Có cả loại xe đẩy hàng như thế này

Xe đẩy bình ga(Khí oxy 700ℓ / Chất được 1 bình)(TB-201F)

Xe đẩy thùng phuy kiểu B(TB-190)