Bánh xe đẩy chống nhiễm tĩnh điện I|SISIKU ADDKREIS CORPORATION

>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(キャスタ)
Bánh xe đẩy chống nhiễm tĩnh điện I
Dùng cho tải trọng trung bình
J/JB/JB(L)/K/KB/KB(L)
キャスタ画像
静電気帯電防止用キャスタⅠ 中荷重用(スチール製金具)