sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นแบบมีที่ห้ามล้อ
แบบพลาสติก
台車画像
เมื่อปล่อยมือออกจากก้านโยก รถเข็นจะล็อคเองอัตโนมัติ เป็นโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย
มีทั้งแบบที่ที่ห้ามล้อใช้เท้าเหยียบ เพื่อให้สามารถใช้งานด้านจับได้เต็มที่
เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรง สามารถเข็นใช้งานได้อย่างสะดวกราบรื่น
2段3段台車 แบบพลาสติก